آقای آرین دبیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اینکه بحث "مردمی شدن اقتصاد" و "مشارکت های مردمی" کم رنگ است، بیان نمودند که بمنظور توجه به بحث مردمی شدن اقتصاد، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار را طرح نموده است. در این بسته رهنمودها و دستورالعملی برای ایجاد اشتغال پایدار و با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ارائه شده است.

همچنین ایشان بر ضرورت توجه به بحث گفتمان سازی اشاره نموده و با تأکید بر تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه به دستگاه های اجرایی خاطر نشان نمودند که برای نشر نتایج فعالیت ها از طریق صدا و سیمای استان اقدام نمایند.

در این جلسه مدیر کل محترم میراث فرهنگی و گردشگری استان و دبیر کمیته گردشگری و صنایع دستی گزارش فعالیت های خود را ارائه نمودند. همچنین گزارشی تجمیعی از عملکرد فعالیت کمیته های زیرمجموعه ستاد توسط دبیرخانه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ارائه شد.