دسته: اخبار
بازدید: 147

در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی کشور اعطای انواع معافیت ها و مشوق ها، چه معافیت ها و مشوق های موضوعی و چه معافیت ها و مشوق های پایه درآمدی به واسطه جهت دهی منابع مالی به سوی فعالیت های اقتصادی یا محل های جغرافیایی همواره به عنوان یک ابزار حمایتی در کنار سایر سیاست های حمایتی دولت در نظام اقتصادی کشور مطرح بوده است، به همین سبب یکی از بخش های قانون مالیات های مستقیم که در آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (مصوب 31/4/1396) نیز با تغییرات زیادی همراه بوده، فصل معافیت ها و مشوق های مالیاتی است.

همچنان که می دانیم وجود آیین نامه ها و بخشنامه های فراوان در ارتباط با معافیت ها و مشوق های مالیاتی و در مقابل آن بدلیل عدم دسترسی راحت به یک مجموعه کامل از معافیت ها و مشوق های مالیاتی، بخشنامه ها، آیین نامه ها و سایر موارد مرتبط با آن برای ممیزان و مودیان مالیاتی همواره موجب ایجاد چالش و اختلافات زیادی بین سازمان امور مالیاتی و مودیان شده است، به منظور تسهیل دسترسی ممیزین مالیاتی و آگاهی بخشی به مودیان مالیاتی در زمینه آگاهی از حقوق قانونی شان مجموعه حاضر گردآوری شده است.